منوی سایت

لیوان کاغذی

لیوان تبلیغاتی شامل انوع مختلفی می باشد که در بیشتر نمایشگاه ها استفاده می شودو با قیمت مناسب بهترین تبلیغات می باشد.

1.کمترین تیراژ لیوان های تبلیغاتی 5000 عدد می باشد.   


  2. ابعاد برای طراحی لیوان کاغذی: